Month: October 2020

ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

ในระหว่างวันที่ 17 -19 ตุลาคม 2563 ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โครงการ พัฒนาครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ โดย มูลนิธิส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ณ. ออโรร่ารีสอร์ท กาญจนบุรี

ประกาศด่วนที่สุดถึงผู้เรียนชั้น ม.3 ที่ประสงค์จะสอบ O-NET

ประกาศ ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผู้เรียนที่จะสมัครสอบ O-NET ม3. สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 1. คุณสมบัติผู้เรียนอายุไม่เกิน. 16 ปี2. ต้องศึกษาอยู่ ม3. เทอม 2 เท่านั้น 3. จะจบการศึกษาภายใน เดือนพฤษภาคม 2564 เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ คลิกที่นี่เพื่อสมัครสอบ (ผู้เรียนต้องกรอกข้อมูลในเว็บดังกล่าวเท่านั้น) หากสงสัยหรือไม่เข้าใจรายละเอียด สามารถสอบถามได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ศูนย์การเรียน 020002688.   0982612487. 0624499646.

11 ตุลาคม 2563: กิจกรรม พบที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอแนวคิดการทำโครงงานอาชีพ

วันที่11 ตุลาคม.2563 ณ. ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี กิจกรรม พบที่ปรึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำเสนอแนวคิดการทำโครงงานอาชีพ ร่วมกันบูรณาการกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ และนำไปใช้ งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

7 ตุลาคม 2563: กิจกรรม พบที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอแนวคิดการทำโครงงานอาชีพ

วันที่ 7 ตุลาคม.2563 ณ. ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี กิจกรรม พบที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้. นำเสนอแนวคิดการทำโครงงานอาชีพ. ลงมือฝึกอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น ร่วมกันบูรณาการกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือทำ เพื่อกลั่นกรองออกมาเป็นความรู้ และนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน