Month: July 2020

ศูนย์การเรียนฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลลำไทร รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะในครัวเรือนและเรียนรู้การทำปุ๋ยจากขยะครัวเรือน

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลลำไทร ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนและสร้างการเรียนรู้ การทำปุ๋ยจากขยะครัวเรือน LUMSAI BLOCK – BIN ตลอดจจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชน ในการจัดการรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม#ศูนย์ การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี

ศูนย์การเรียนฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลลำไทรในการประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม การคัดแยกขยะ และกำจัดขยะต้นทาง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลลำไทร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยท่านผู้อำนวยการ น้ำทิพย์ กัณหดิลก ทางศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี โดย ท่านผู้อำนวยการ ชวดล ชัยวรวัช บริการด้าน สถานที่ให้กับชุมชน(พว.) ในการประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม การคัดแยกขยะ และกำจัดขยะต้นทาง

ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้รับใบอนุญาตในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริม (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เลขที่ 1/18 หมู่ 9 ต.ลำไทร อ. ลำลำลูกกา จ.ปทุมธานี เข้ารับใบอนุญาต จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น( ม.1-ม.3)และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) โดยตรวจประเมินสถานที่การจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 จากคณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (พบครูที่ปรึกษา) แบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง และแบบออนไลน์