อื่นๆ

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานีได้จัดเกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัด อุบลราชธานีและจังหวัด ลพบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อุบลราชธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดอยุธยา จังหวัดสกลนคร และจังหวัดปทุมธานี (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรีได้จัเกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบึงกาฬ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ฝึกอบรบเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฝึกอบรบเด็กและเยาวชน จังหวัดอยุธยา และ วัดโนนสว่าง (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมการการเรียนการสอน และกิจกรรมการสอบของผู้เรียน (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ผ่านโปรแกรม Zoom meeting