ผลงาน

วันนี้ (24 ธ.ค. 65) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นำผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริง ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา โดยมีอาจารย์อนุกูล อ่ำอนันต์ และ อาจารย์อัญมณี คงคูณ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันในรายการดังกล่าวด้วย

วันนี้ (23 ธ.ค. 2565) บุคลากรของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้แก่ อ.อนุกูล อ่ำอนันต์ และ อ.อัญมณี คงคูณ นำผู้เรียนของศูนย์การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนธัญญบุรี อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ (อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานจากศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ตามความร่วมมือระหว่างสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และโครงการนครพนมโมเดล นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม , ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เรียนอีกด้วย ในโอกาสนี้ นาย ชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม