กิจกรรมการเรียนการสอน

ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนเสริมและพบครูที่ปรึกษา ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศให้กับผู้เรียนรอบสมทบ (ผู้เรียนวันอาทิตย์) เวลา 09:00 ถึง 12:00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานีได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบึงกาฬ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ฝึกอบรบเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฝึกอบรบเด็กและเยาวชน จังหวัดอยุธยา และ วัดโนนสว่าง (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานีได้จัดเกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัด อุบลราชธานีและจังหวัด ลพบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อุบลราชธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดอยุธยา จังหวัดสกลนคร และจังหวัดปทุมธานี (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานีได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบึงกาฬ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ฝึกอบรบเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฝึกอบรบเด็กและเยาวชน จังหวัดอยุธยา และ วัดโนนสว่าง (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานีได้จัดเกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัด อุบลราชธานีและจังหวัด ลพบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อุบลราชธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดอยุธยา จังหวัดสกลนคร และจังหวัดปทุมธานี (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานีได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบึงกาฬ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ฝึกอบรบเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฝึกอบรบเด็กและเยาวชน จังหวัดอยุธยา และ วัดโนนสว่าง (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรีได้จัเกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบึงกาฬ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ฝึกอบรบเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฝึกอบรบเด็กและเยาวชน จังหวัดอยุธยา และ วัดโนนสว่าง (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรีได้จัเกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบึงกาฬ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ฝึกอบรบเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฝึกอบรบเด็กและเยาวชน จังหวัดอยุธยา และ วัดโนนสว่าง (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรีได้จัเกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบึงกาฬ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ฝึกอบรบเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฝึกอบรบเด็กและเยาวชน จังหวัดอยุธยา และ วัดโนนสว่าง (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)