Month: April 2022

วันที่ 21-22 เมษายน 2565 นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมและผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นายชวดล ชัยวรวัช เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น หัวข้อ “ การเสริมสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ” จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ดวงกมล ศรีจรูสิทธิ์ อาจารย์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในการมาให้ความรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านออนไลน์ ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซาและผู้สนใจ โดยหัวข้อในการอบรมให้ความรู้คือ “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น คอร์สที่ 2 (Basic Chinese for Communication)” กิจกรรมวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี โดยผู้เรียนและผู้สนใจที่ทำแบบประเมินการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรการเข้ารับการอบรมจากสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 (กลุ่มผู้เรียนวันอังคาร) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษากิจกรรมการวัดผลและประเมินผล ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ยินดีกับผู้เรียนกลุ่มวัดนักบุญมาร์โก ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 นี้ และมีคุณพ่อบาดหลวง อาดรีอาโน เปโลซิน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก เป็นตัวแทนมอบประกาศนียบัตร ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) นางศุภรดา ชัยวรวัช และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นายชวดล ชัยวรวัช คุณครูและบุคลากรทุกท่านที่ช่วยส่งเสริมสบับสนุนส่งมอบโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนในศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ปทุมธานี

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษากิจกรรมการวัดผลและประเมินผล ผ่านโปรแกรม Zoom meeting