กิจกรรมของศูนย์ฯ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร บุคลากร ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซาเซ้าเทิร์น และศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซาอีสเทิร์น ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) ทั้งนี้ได้ชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 วันนี้ผู้บริหารและคณะครู นำผู้เรียนศูนย์การเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ณ โรงพยาบาลลำลูกกา @ขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และทางโรงพยาบาลลำลูกกา ให้การประสานงานและดูแลผู้เรียนเป็นอย่างดี @ขอบคุณค่ะ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 วันนี้ผู้จัดการศึกษา ผู้บริหารและคณะครู นำผู้เรียนศูนย์การเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 ณ โรงพยาบาลลำลูกกา @ขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และทางโรงพยาบาลลำลูกกา ให้การประสานงานและดูแลผู้เรียนเป็นอย่างดี @ขอบคุณค่ะ

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 15:00 น. นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) ทั้งนี้ได้ชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) ทั้งนี้ได้ชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาและเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และบุคลากรของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ประชุมผ่าน Zoom งานวิชาการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เรื่อง ระบบการจัดเก็บเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลลากรของศูนย์การเรียน ได้สะดวก ต่อการกรอกข้อมูล จัดเก็บ ค้นหา และรายงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

วจนพิธี เปิดปีการศึกษา 1 /2564 นำโดย นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคม นายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการสถานศึกษา นายเมธานนท์. ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน และผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และศูนย์การเรียนในเครือ

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก ปทุมธานี ขอบคุณ กองสาธารสุข เทศบาลตำบลลำไทร ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณ และอาคารศูนย์การเรียน ฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา ตามประกาศ และมาตรการ ของภาครัฐ