กิจกรรมของศูนย์ฯ

วันนี้ (๑๓ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๑.๔๕ น. ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นำโดย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และนายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Merry Christmas ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำลูกกาคลองสิบสอง จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งแจกไอซครีมให้แก่คริสต์ศาสนิกชน ที่มาเข้าร่วมพิธีมิสซาเตรียมรับเสด็จคริสตสมภพ อีกด้วย

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2565 ผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาปรับปรุงบริเวณในศูนย์การเรียนฯให้มีความสะอาดสวยงาม นำโดย นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษา ร่วมทั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ทำกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณพ่ออาดรีอาโน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ที่ร่วมสบับสนุนกิจกรรมวันนี้

เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ : ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” จัดโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบในศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาตามมาตรา 12 แห่งกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติด้านความรอบรู้ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและจัดทำกิจกรรมความรอบรู้ ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียน โดยการอบรมดังกล่าวมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ได้แก่ นายธนากร คมกฤส , นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ , นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง , นายนพดล อินทร์ต๊ะ , รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล และ อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ พุฒเขียว

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ บอห์นบอสโก ปทุมธานี และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในศูนย์การเรียนฯ โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก (สสส.) เพื่อสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายสถานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยร่วมกันในครั้งนี้

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายชวดล ซัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี พร้อมกับจากทาง กลุ่มเครือข่ายศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเดวิด คอลลินส์ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น และศูนย์การเรียน cyf ได้รับเชิญจากทาง “กลุ่มคลองเตยดีจัง” เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการขอจัดตั้ง “ศูนย์การเรียน” และร่วมกันช่วยส่งเสริมสับสนุน แก่กลุ่ม คลองเตยดีจัง ในการดำเนินการขอจัดตั้ง ศูนย์การเรียน #ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย #ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น #ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเดวิด คอลลินส์

วันนี้ (31 พ.ค. 65) นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ภูมิทัศน์การศึกษาไทยเสียงสะท้อนจากหุ้นส่วนทางการศึกษา” กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานสภาวะการณ์ทางการศึกษาไทยในปี 2565 รวมถึงประมวลข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาต่อสภาการศึกษาและรัฐบาล ในการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้วิจัยเก็บข้อมูลโครงการวิจัยการเข้าถึงความยุติธรรมตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กรณีศึกษาการเข้าถึงความยุติธรรมด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของสถาบันพระปกเกล้า โอกาสนี้ นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และตัวแทนผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมให้ข้อมูลกับทีมวิจัย

14 พฤษภาคม 2565 วันนี้นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโกปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “ความปกติใหม่ของการจัดการเรียนรู้” NEXT NORMAL LEARNING โดยท่าน ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช

นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และมูลนิธิ ​CYF ร่วมแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​ การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษา​ของศูน​ย์​การเรียน​บ้าน​คุณธรรม​ โดยสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​เพชรบูรณ์​ เขต 2 ความเข้าใจ​ในการจัดการ​ศึกษา​มาตรา 12 “ศูนย์​การเรียน” โดย​องค์กร​ชุมชน​และ​องค์กร​เอกชน ยังคงต้องแลกเปลี่ยน​เรียนรู้​ ทำความเข้าใจ​ พร้อมส่งเสริม​สนับสนุน​ ให้ภาคประชาสังคม ที่มีอัตลักษณ์​ในการจัดการเรียนรู้​เฉพาะ​กลุ่ม​ เฉพาะ​ทาง สามารถ​ยกระดับ​การจัดการศึกษา​ หารูปแบบแนวทางการจัดทำเอกสารทางวิชาการ​ ที่ลดรูป และเหมาะสม​กับการจัดการศึกษา​นอกระบบและ​ตาม​อัธยาศัย #ภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียน