11 ตุลาคม 2563: กิจกรรม พบที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอแนวคิดการทำโครงงานอาชีพ

วันที่11 ตุลาคม.2563 ณ. ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี กิจกรรม พบที่ปรึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำเสนอแนวคิดการทำโครงงานอาชีพ ร่วมกันบูรณาการกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ และนำไปใช้ งานได้จริงในชีวิตประจำวัน