ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

ในระหว่างวันที่ 17 -19 ตุลาคม 2563 ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โครงการ พัฒนาครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ โดย มูลนิธิส่งเสริม
พัฒนาเด็กและเยาวชน ณ. ออโรร่ารีสอร์ท กาญจนบุรี