Month: January 2022

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมการประชุมวางแผนการจัดงานการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน เครือข่ายพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันนี้ 12 ม.ค. 2565 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วยนายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุม ธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ สพม.ปทุมธานี

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมการเรียน กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียนกลุ่มวันอังคาร ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นายปิยะวัฒน์ เม่งศิริ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต