Month: September 2022

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม(ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

ในวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียน ครู และบุคลากรทุกท่าน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ สนับสนุน รวมทั้ง สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และ สถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชน จังหวัดอุดรธานี และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การโฆษณา และองค์ประกอบของการโฆษณา ให้กับผู้เรียนในศูนย์การเรียนฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ภาศุรันย์ ศรปาลีนันท์ ตำแหน่งประธานบริษัท L cosmetrick Co.,Ltd. ที่สระเวลามาให้ความรู้สำหรับผู้เรียนเราในวันนี้ ผ่าน zoom meeting

ในวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ฝึกเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และ สถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่น (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมกับ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมในช่วงเช้าในหัวข้อเรื่อง “รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” อบรมโดย พ.ต.อ.พิจิตร อังศุภานิช ผกก.(สอบสวน)บก.สส.ภ.1 ช่วยราชการ ภ.จว.สมุทรปราการ โดยมี ผอ.ชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมกับ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมในช่วงเช้าในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบCanvaพื้นฐานเพื่อการผลิตสื่อ” อบรมโดยอาจารย์ ธนภัทร์ ขันธหัตถ์ ( อาจารย์ปฏิบัติการ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) โดยมี ผอ.ชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียน ครู และบุคลากรทุกท่าน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ สนับสนุน รวมทั้ง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น และ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดร และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง การสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้เรียนในศูนย์การเรียน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ภาศุรันย์ ศรปาลีนันท์ ตำแหน่งประธานบริษัท L cosmetrick Co.,Ltd. ที่สระเวลามาให้ความรู้สำหรับผู้เรียนเราในวันนี้ ผ่าน zoom meeting

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้รับความร่วมมือจากผู้เรียน ครู และบุคลากรทุกท่าน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ สนับสนุน รวมทั้ง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น และ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดร และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง รู้ทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้กับผู้เรียนในศูนย์การเรียน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.พิจิตร อังศุภานิช ผกก.(สอบสวน)บก.สส.ภ.1 ช่วยราชการ ภ.จว.สมุทรปราการ ที่สระเวลามาให้ความรู้สำหรับผู้เรียนเราในวันนี้ ผ่าน zoom meeting