Month: August 2022

วันนี้ (31 ส.ค. 65) เวลา 09:30 น. นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ในฐานะผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และบุคลากรของศูนย์การเรียน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในส่วนภูมิภาค เช่น ร้อยเอ็ด หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาร่วมกัน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนในศูนย์การเรียน ในหัวข้อ “การสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้เรื่องการตลาดและการสร้างแบนด์ในยุคดิจิทัล และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนนอกเหนือจากหลักสูตร โดยมีนายภาณุศรัณย์ ศรปาลีนันท์ ประธานบริษัท L Cosmetrick CO.,LTD เป็นวิทยากร และมีผอ.ชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีผู้เรียนในเครือ ศูนย์การเรียน ให้การเข้าร่วมเป็นอย่างดี

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2565 ผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาปรับปรุงบริเวณในศูนย์การเรียนฯให้มีความสะอาดสวยงาม นำโดย นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้จัดการศึกษา ร่วมทั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ทำกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณพ่ออาดรีอาโน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ที่ร่วมสบับสนุนกิจกรรมวันนี้

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ออนไลน์) อบรมในหัวข้อ 1.เรื่องการสร้างแบรนด์ 2.เรื่องการตลาดออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-1500 น. ผ่านช่องทาง Zoom meeting -อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย -อบรมพร้อมรับใบประกาศ

ในพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม และ (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น สังกัด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โอกาสนี้ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และบุคลากรของศูนย์การเรียน ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพิจารณาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการ หลักสูตร และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตอบสนองความต้องการการศึกษาต่อของผู้เรียนในกระบวนการยุติธรรม เป็นรายบุคคลอีกด้วย

ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

ในพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์น บอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่/การเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของศูนย์การเรียนในสังกัด ส.ก.ส.อ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายเร่ร่อน จัดโดยสำนักงาน ก.ศ.น. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กเร่ร่อน และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชากรทุกกลุ่ม