Month: June 2022

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียน ศูนย์การเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์) เรียนรู้เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตปะจำวันที่ควรรู้ วันเสาร์ ที่ 2 กรกฏาคม 2565 ตั้งแต่ เวลา 10.00 ถึง 11.30 น. เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 00.00 น.ปิดระบบลงทะเบียน หากต้องการเข้าร่วมการประชุมใน Google Meet ให้คลิกลิงก์นี้ https://meet.google.com/qdz-izqa-mta หรือเปิด Meet และป้อนรหัสนี้ qdz-izqa-mta อบรมฟรี/ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด 70 คน) *ลงทะเบียนอบรมได้ที่* https://forms.gle/GedTvDKr8GR4q5Ui8

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ(ส.ก.ส.อ.) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ : ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” จัดโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบในศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาตามมาตรา 12 แห่งกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติด้านความรอบรู้ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและจัดทำกิจกรรมความรอบรู้ ทางปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียน โดยการอบรมดังกล่าวมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ได้แก่ นายธนากร คมกฤส , นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ , นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง , นายนพดล อินทร์ต๊ะ , รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล และ อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ พุฒเขียว

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ บอห์นบอสโก ปทุมธานี และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในศูนย์การเรียนฯ โดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก (สสส.) เพื่อสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายสถานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยร่วมกันในครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 (กลุ่มผู้เรียนวันอาทิตย์) ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการวัดผลและประเมินผล ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายชวดล ซัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี พร้อมกับจากทาง กลุ่มเครือข่ายศูนย์การเรียนโดยองค์กรเอกชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเดวิด คอลลินส์ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น และศูนย์การเรียน cyf ได้รับเชิญจากทาง “กลุ่มคลองเตยดีจัง” เปิดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการขอจัดตั้ง “ศูนย์การเรียน” และร่วมกันช่วยส่งเสริมสับสนุน แก่กลุ่ม คลองเตยดีจัง ในการดำเนินการขอจัดตั้ง ศูนย์การเรียน #ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย #ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น #ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ศูนย์การเรียนเดวิด คอลลินส์