การศึกษาตามอัธยาศัย เรียนครบ จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

เพื่ออนาคตในแบบที่คุณเลือก
โทร. 06 5992 3290

สมัครเรียนกับเรา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี

“รากของการศึกษาอาจขม แต่ผลของมันนั้นหวาน”

-อริสโตเติล- (นักปรัชญากรีกโบราณ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โครงการพัฒนาครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่

การศึกษาดูงานและการเรียนรู้นอกสถานที่

ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี จัดกิจกรรม พบที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้. นำเสนอแนวคิดการทำโครงงานอาชีพ. ร่วมกันบูรณาการกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ และนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

ค้นหาตัวตนในแบบที่คุณเลือก

การศึกษา ในความหมายทั่วไปจัดเป็นวิธีการส่งผ่านจุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณีให้ดำรงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น การศึกษานั้นเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์หนึ่งๆ ซึ่งมีผลกระทบเชิงพัฒนาต่อวิธีที่คนคนหนึ่งจะคิด รู้สึกหรือกระทำ

กิจกรรมเด่น

ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โครงการพัฒนาครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่