Month: December 2020

ผู้เรียนนำผลงานเพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการทำโครงงาน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้เรียนได้นำผลงานการจัดทำโครงงานมาปรึกษา และนำเสนอความคืบหน้าในการทำโครงงาน เพื่อรับคำแนะนำจากครูที่ปรึกษาและครูในศูนย์การเรียน และนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

ยินดีต้อนรับ มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ให้การต้อนรับมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมกับกรรมการติดตามผลการอบรมการใช้ active learning ในการจัดการเรียนรู้สำหรับการศึกษานอกระบบ ณ. สำนักงานใหญ่. สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)

การอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการครูและเด็กนอกระบบการศึกษา: จิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของผู้เรียน ตามวิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้ชีวิตจริง ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชุมชน คลอง 12 ลำไทร ได้เยี่ยมชมวัดพระวิสุทธิวงศ์ ตลาดเก่า 100 ปี และสถานีตำรวจเก่าลำไทร โดยมีวิทยากรชุมชน พี่กมล ธุวจิตต์ นำผู้เรียนของศูนย์การเรียนฯ เข้าชมและเรียนรู้ในวันนี้ ณ ชุมชนพระวิสุทธิวงศ์ คลอง 12