อาจารย์ชวดล ชัยวรวัช

ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนเสริมและพบครูที่ปรึกษา ให้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)