ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานีได้จัดเกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัด อุบลราชธานีและจังหวัด ลพบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อุบลราชธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดอยุธยา จังหวัดสกลนคร และจังหวัดปทุมธานี (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *