เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคม ส.ก.ส.อ. พร้อมด้วย นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี กล่าวให้โอวาทและปัจฉิมนิเทศแก่ผู้เรียน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน , นายอภิชัย วิเศษพานิชกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เช่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย ผู้พากษาสมทบ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เสนาธิการทหารราบที่ 8 ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

พิธีมอบดังกล่าว เป็นไปตามความร่วมมือการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตแก่กลุ่มผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *