วันนี้ (27 ก.พ. 66) นางสาวศุภรดา จึงสำราญ นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าทเทิร์น เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบ เพื่อตรวจเครื่องมือการวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาและการศึกษานอกระบบ” ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *