ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานีได้จัดเกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัด อุบลราชธานีและจังหวัด ลพบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อุบลราชธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดอยุธยา จังหวัดสกลนคร และจังหวัดปทุมธานี (ผู้เรียนวันพฤหัสบดี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)