ยินดีต้อนรับ มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ให้การต้อนรับมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมกับกรรมการติดตามผลการอบรมการใช้ active learning ในการจัดการเรียนรู้สำหรับการศึกษานอกระบบ ณ. สำนักงานใหญ่. สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.)