ศูนย์การเรียนฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลลำไทร รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะในครัวเรือนและเรียนรู้การทำปุ๋ยจากขยะครัวเรือน

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลลำไทร ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนและสร้างการเรียนรู้ การทำปุ๋ยจากขยะครัวเรือน LUMSAI BLOCK – BIN ตลอดจจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชน ในการจัดการรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม#ศูนย์ การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี