ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกเยาวชน จังหวัดขอนแก่น สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น (ผู้เรียนวันอังคาร) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *