ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบล สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอยุธยา สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม (ผู้เรียนวันพฤหัส) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *