ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอยุธยา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเด็กจังหวัดอุบลราชธานี สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี (ผู้เรียนวันพฤหัส) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *