วันนี้ (23 ธ.ค. 2565) บุคลากรของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้แก่ อ.อนุกูล อ่ำอนันต์ และ อ.อัญมณี คงคูณ นำผู้เรียนของศูนย์การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภายใต้โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนธัญญบุรี อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *