วันที่ 9 กันยายน 2564 นาง อิสรี นวมบางขวัญ บุคลากรฝ่ายธุรการ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *