วจนพิธี เปิดปีการศึกษา 1 /2564 นำโดย นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคม นายชวดล ชัยวรวัช ประธานกรรมการสถานศึกษา นายเมธานนท์. ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน และผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และศูนย์การเรียนในเครือ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *