กิจกรรม

กีฬาเด่น

เข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬาโรลเลอร์สเก็ต

เมื่อระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Inline Freestyle Slalom (กีฬาโรลเลอร์สเก็ต) รุ่นเยาวชน ในการแข่งขันรายการ 6th ASEAN
SINGHA INLINE FREESTYLE OPEN CHAMPIONSHIP 2019 โดยมีนักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก

ประเพณีไทย

กิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จัดกิจกรรม วจนพิธีเปิดปีการศึกษา 1/2562 พิธีไหว้ครู และกิจกรรมจิตอาสา
โดยมี ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  
เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมได้จัด ขึ้นเพื่อขอพระพรแด่พระผู้เป็นเจ้า และความปิติยินดีแด่คณะผู้บริหาร

การเรียนนอกสถานที่

ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำปุ๋ยใช้เอง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนฯ ได้นำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในประเด็นด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน
โดยเฉพาะการจัดทำและหมักปุ๋ยใช้ การทำเกษตรปลอดสารเคมี การใช้ชีวิตในแบบพอเพียง
นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงานวิถีชีวิตของประชาชนริมน้ำ วัฒนธรรมและความเชื่อที่ศาลเจ้าทีกงม่า
โดยได้รับเกียรติจากคุณกมล ธุวจิตต์ เป็นวิทยากรพิเศษ ตลอดการเรียนรู้นอกสถานที่