ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ออนไลน์) อบรมในหัวข้อ 1.เรื่องการโฆษณา 2.เรื่ององค์ประกอบของการโฆษณา ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 13.00-1500 น. ผ่านช่องทาง Zoom meeting -อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย -อบรมพร้อมรับใบประกาศ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *