ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้เรียนศูนย์การเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ออนไลน์) อบรมในหัวข้อ 1.เรื่องการสร้างแบรนด์ 2.เรื่องการตลาดออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-1500 น. ผ่านช่องทาง Zoom meeting -อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย -อบรมพร้อมรับใบประกาศ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *