วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 (แผนการเรียนสังคม-อาชีพ)

  • by admin
  • Course level: Intermediate

Description

ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ระบอบการปกครองหลักที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบัน ได้แก่ ระบอบประชาธิปไตย และระบอบเผด็จการ ซึ่งมีความต่างกันในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าประเทศต่าง ๆจะหันมาใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่งทำให้วิถีชีวิตของประชาชนมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2556 students

0 (0 ratings)

121 Courses

6703 students

0 (0 ratings)

143 Courses

4890 students

Free