วิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 (64)

Description

วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ

สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง

สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบโพรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั้น

สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆรอบโลก

What Will I Learn?

  • มาตรฐาน ว 2.2
  • ตัวชี้วัด
  • 2.2.1 วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุ
  • 2.2.2 สังเกตและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุคู่หนึ่ง
  • 2.2.3 สังเกตและอธิบายผลของความเร่งที่มีต่อการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุ ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบโพรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบสั้น
  • 2.2.4 สืบค้นข้อมูลและอธิบายแรงโน้มถ่วงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆรอบโลก

Topics for this course

5 Lessons

เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า+เซลล์

ใบความรู้เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า+เซลล์
คลิปที่ 11:11:45

การออกแบบและเทคโนโลยี

About the instructor

Free

Material Includes

  • ใบความรู้

Target Audience

  • มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2