วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 (64)

Description

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คาประพันธ์จากวรรณคดีและวรรณกรรม เป็นหน่วยที่ บูรณาการเรื่องเกี่ยวกับคาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ที่วรรณคดีและวรรณกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ใช้เรียน รวมถึงลักษณะของบทความด้วย

นักเรียนศึกษาและทาความเข้าใจกับสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้ ให้ครบทุกสาระการเรียนรู้
เมื่อศึกษาครบและเข้าใจดีแล้ว ให้ทาแบบทดสอบ จานวน ๒๐ ข้อ
ตรวจคาตอบจากตารางเฉลยคาตอบ
เกณฑ์การผ่าน ๖๐ % คือต้องตอบถูกจานวน ๑๒ ข้อ

What Will I Learn?

  • คำชี้แจง
  • ๑.หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คาประพันธ์จากวรรณคดีและวรรณกรรม เป็นหน่วยที่ บูรณาการเรื่องเกี่ยวกับคาประพันธ์ชนิดต่าง ๆ ที่วรรณคดีและวรรณกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ใช้เรียน รวมถึงลักษณะของบทความด้วย
  • ๒.นักเรียนศึกษาและทาความเข้าใจกับสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้ ให้ครบทุกสาระการเรียนรู้
  • ๓.เมื่อศึกษาครบและเข้าใจดีแล้ว ให้ทาแบบทดสอบ จานวน ๒๐ ข้อ
  • ๔.ตรวจคาตอบจากตารางเฉลยคาตอบ
  • ๕.เกณฑ์การผ่าน ๖๐ % คือต้องตอบถูกจานวน ๑๒ ข้อ

Topics for this course

4 Lessons

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คำประพันธ์จากวรรณคดี/วรรณกรรม

ใบความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คำประพันธ์จากวรรณคดี/วรรณกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณค่าจากวรรณคดี วรรณกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวิเคราะห์ประโยค การร้อยเรียงประโยค

หน่วยการเรียนรุ้ที่ 4 การเพิ่มคำ ในภาษาไทย

About the instructor

Free

Material Includes

  • ใบความร้

Target Audience

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5