ข้อสอบปลายภาค ม.3 เทอม1 (ชุด2 ปี 64)

Topics for this course

ข้อสอบปลายภาค ม.3 เทอม1 (ชุด2 ปี 64)

ข้อสอบปลายภาค วิชาการงานอาชีพ
ข้อสอบปลายภาค วิชาคณิตศาสตร์
ข้อสอบปลายภาค วิชาภาษาไทย
ข้อสอบปลายภาค วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบปลายภาค วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อสอบปลายภาค วิชาศิลปะ
ข้อสอบปลายภาค วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข้อสอบปลายภาค วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

About the instructors

Free