13 กันยายน.2563: กิจกรรม พบที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอแนวคิดการทำโครงงานอาชีพ

13 กันยายน.2563 ณ. ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก ปทุมธานี กิจกรรม พบที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้. นำเสนอแนวคิดการทำโครงงานอาชีพ. ลงมือฝึกอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น ร่วมกันบูรณาการกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือทำ เพื่อกลั่นกรองออกมาเป็นความรู้ และนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน