สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

Lifelong Education and Career Promotion Association (LECP)