อเชิญผู้เรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนรู้เรื่อง ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ผ่านโปรแกรม ZOOM

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *