ข้อสอบวัดระดับก่อนเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีการศึกษา 2563)

  • by admin
  • Course level: Beginner

What Will I Learn?

  • 1. เพื่อวัดผลก่อนการเรียน
  • 2. เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน

Topics for this course

60m

ข้อสอบวัดระดับ

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

About the instructors

Free

Material Includes

  • แบบทดสอบ

Target Audience

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย