วิชาโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ม.1-ม.6)

 • by admin
 • Course level: All Levels

Description

โครงงานอาชีพ เป็นการจัดการเรียนรู้งานอาชีพที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติงาน การจัดการกับผลผลิต การจำหน่าย การบริการ รวมทั้งรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตหรือบริการ

What Will I Learn?

 • 1. ได้ประสบการณ์การทํางาน
 • 2. รู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม
 • 3. มองเห็นช่องทางประกอบอาชีพ
 • 4. ได้นําความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการประกอบอาชีพ
 • 5. มีการวางแผนและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
 • 6. ได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมจากการปฏิบัติจริง
 • 7. ได้รับการพัฒนาให้เกิดกระบวนการคิด การทํา และการแก้ปัญหา

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

การทำโครงงาน
ตัวอย่างการทำโครงงาน

การบรรยายการทำโครงงาน

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2915 students

0 (0 ratings)

123 Courses

10358 students

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

 • 1. อินโฟกราฟิก
 • 2. หนังสือออนไลน์ (PDF เวอร์ชั่น)
 • 3. วีดีโอ

Requirements

 • 1. การบูรณาการ
 • 2. ฟัง พูด อ่าน และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี

Target Audience

 • ทุกระดับชั้น