แบบฟอร์แฟ้มสะมผลงาน ม.4 ภาคเรียนที่ 2

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนเข้าใจวิธีการทำแฟ้มสะสมผลงานได้อย่างถูกต้อง

Topics for this course

3 Lessons

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file word (สำหรับผู้เรียนต้องการพิมพ์)
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file pdf (สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเขียนด้วยลายมือ)
ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

1151 students

0 (0 ratings)

108 Courses

652 students

0 (0 ratings)

143 Courses

533 students

Free

Material Includes

  • แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file words
  • แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file pdf

Requirements

  • เข้าใจการทำแฟ้มสะสมผลงานย

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2