แบบฟอร์ม ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน โครงงาน และ LC เทเรซา

Description

ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง ๆ ไปประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถทำ แฟ้มสะสมผลงาน รายงานโครงงาน และ สัญญาแห่งการเรียนรู้ พร้อมส่งในวันสอบปลายภาคได้

Topics for this course

4 Lessons

แบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงาน

แบบฟอร์ม สัญญาแห่งการเรียนรู้ LC

แบบฟอร์ม รายงานโครงงาน

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • 1. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน
  • 2. แบบฟอร์มรายงานโครงงาน
  • 3. แบบฟอร์ม LC