แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน ระดับ ม.6 ภาคเรียนที่ 1

  • by admin
  • Course level: Intermediate

Description

แฟ้มสะสมผลงาน ให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บผลการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อใช้ในการประเมินผล

What Will I Learn?

  • ดาวโหลดแบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน และผู้เรียนสามารถทำแฟ้มสะสมผลงานได้

Topics for this course

3 Lessons

แฟ้มสะสมผลงาน

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file word (สำหรับผู้เรียนต้องการพิมพ์)
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file pdf (สำหรับผู้เรียนต้องการเขียนด้วยลายมือ)
ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2915 students

0 (0 ratings)

123 Courses

10358 students

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file word
  • แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file pdf
  • คริป วีดีโอ

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน และศึกษาวิธีการทำงแฟ้มสะสมผลงานได้

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1