หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม (วิชาหลัก ม.2 เทอม 1)

 • by admin
 • Course level: All Levels

Description

เป็นการศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล กฎหมายการคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายการคุ้มครองสิทธิของบุคคล บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเน้นจิตสาธารณะ

What Will I Learn?

 • 1. บอกความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้
 • 2. บอกวิธีการที่แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นได้
 • 3. ปฏิบัติตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม
 • 4. ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
 • 5. เห็นความสำคัญของการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งการเคารพในสิทธิ และเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

1151 students

0 (0 ratings)

108 Courses

651 students

0 (0 ratings)

143 Courses

524 students

Free

Material Includes

 • 1. อินโฟกราฟิก
 • 2. หนังสือออนไลน์ (PDF เวอร์ชั่น)
 • 3. วีดีโอ

Requirements

 • 1. การบูรณาการ
 • 2. ฟัง พูด อ่าน และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี

Target Audience

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2