วิชา เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 เทอม 1 (64)

Description

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

เศรษฐกิจพอเพียง

About the instructor

0 (0 ratings)

108 Courses

652 students

Free

Material Includes

  • -Power point

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.3 เทอม 1