วิชา เคมี ม.4 เทอม 2 (64)*

Description

วิชาเคมี ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่องของ ปริมาณสัมพันธ์ , สารละลาย , ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ปริมาณสัมพันธ์
  • สารละลาย
  • ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์
หน่วยที่ 5 สารละลาย
หน่วยที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8466 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ปริมาณสัมพันธ์
  • สารละลาย
  • ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 2 (64)