วิชา หน้าที่พลเมือง ม.2 เทอม 1 (64)

Description

วิชาหน้าที่พลเมือง ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรียนรู้ในเรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศ

การเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย

กระบวนการในการตรากฎหมาย

การเมืองการปกครอง

สถาบันทางสังคม

What Will I Learn?

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศ
 • การเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย กระบวนการในการตรากฎหมาย
 • การเมืองการปกครอง
 • สถาบันทางสังคม

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 1

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7795 students

Free

Material Includes

 • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประเทศ
 • การเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย กระบวนการในการตรากฎหมาย
 • การเมืองการปกครอง
 • สถาบันทางสังคม

Target Audience

 • ผู้เรียนชั้น ม.2 เทอม 1 (64)