วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 เทอม 1 (64)

Description

วิชาหน้าที่พลเมือง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล , บทบาทและหน้าที่ของเยาวชน
และการเคารพในสิทธิ เสรีภาพ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , วัฒนธรรม , ทรัพย์สินทางปัญญา , เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น , เศรษฐกิจพอเพียง

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล , บทบาทและหน้าที่ของเยาวชน
  • และการเคารพในสิทธิ เสรีภาพ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , วัฒนธรรม , ทรัพย์สินทางปัญญา , เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น , เศรษฐกิจพอเพียง

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน้าที่พลเมือง

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7795 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล , บทบาทและหน้าที่ของเยาวชน
  • และการเคารพในสิทธิ เสรีภาพ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , วัฒนธรรม , ทรัพย์สินทางปัญญา , เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น , เศรษฐกิจพอเพียง

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.1 เทอม 1 (ุ64)