วิชา สังคมศึกษาและพระพุทธศาสนา ม.4 เทอม 1 (64)

Description

วิชาสังคมและพระพุทธศาสนา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ,สังคมชมพูทวีป,คติความเชื่อทางศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้า,พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด,การก่อตั้งพระพุทธศาสนา วิธีการสอน และการเผยแพร่,พระพุทธศาสนา ตามแนวพุทธจริยา,พุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ
  • หลักการของพระพุทธศาสนา

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ
บทที่ 2 หลักการของพระพุทธศาสนา

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7760 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ
  • หลักการของพระพุทธศาสนา

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 1 (64)