วิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 เทอม 1 (64)

Description

วิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ,รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย,กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล,วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
  • รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย
  • กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล
  • วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Topics for this course

4 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของเยาชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
บทที่ 2 รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย
บทที่ 3 กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล
บทที่ 4 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

15553 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของเยาชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
  • รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองของไทย
  • กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล
  • วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.1 เทอม 1 (64)